Інформація для авторів

Тези надаються електронною поштою однією з п’яти мов — українською, російською, англійською, німецькою, польською. Обсяг тез становить три повні сторінки формату А4, включаючи рисунки, таблиці, перелік літератури та коротку анотацію 3 мовами. Формат документів: *.doc (або *.docx).

У матеріалах необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, слід розшифрувати та пояснити їх.

Налаштування сторінки документу наведено в табл.

Формат сторінки

А4 (210x297мм)

Верхнє поле

25 мм

Нижнє поле

25 мм

Ліве поле

30 мм

Праве поле

20 мм

Абзац

9,5 мм

 

Тези набирайте в текстовому редакторі MS Word (або сумісному текстовому редакторі), шрифт Times New Roman, інтервал — одинарний.

Розміщення та правила оформлення тексту повинні бути наступні:

  • назва тези (в центрі, великими літерами, Times New Roman, 14 пт, напівгрубий, інтервал після рядка 16 пт — стиль «Назва тез»);
  • прізвища та ініціали авторів (в центрі, Times New Roman, 14 пт, напівгрубий курсив — стиль «Автори»), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (курсив, інтервал після рядка 10 пт — стиль «Установа»);
  • текст тези (Times New Roman, 14 пт, вирівнювання по ширині з автоматичним розставленням переносів — стиль «Звичайний текст»);
  • підзаголовки (Times New Roman, 14 пт, вирівнювання по центру, відступ до та після рядка 5 пт, — стиль «Підзаголовок»);
  • список літератури (Times New Roman, 12 пт — стиль «Література») подається в порядку посилання та має бути оформлений згідно чинних положень (зразок оформлення див. на сайті конференції);
  • коротка анотація трьома мовами: українська, російська, англійська (Times New Roman, 12 пт — стиль «Література»).

Формули, рисунки, таблиці, розділи повинні мати просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. При посиланні на формулу, рисунок, таблицю або літературне джерело, використовуйте наступні позначення відповідно: (1), рис. 1, табл. 1, [1].

Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType, як окремий об’єкт розмірами: змінна — 14 пт, великий індекс — 10 пт, малий індекс — 8 пт, великий символ — 18 пт, малий символ — 14 пт; кирилиця, грецька та цифри — прямі, латиниця — курсив. Не допускається використання формул у вигляді зображень. Формули повинні бути розміщені по центру (1)допускається розміщення формул в таблиці з прихованими границями. Всі позначення, які використовуються в формулі повинні бути поясненими одразу після формули.

Таблиці повинні бути розміщені з правого боку, а рисунки з лівого. Нумерацію таблиці слід вирівняти по правому краю. Таблиці можуть мати заголовок, розміщений над таблицею.

Рисунки розміщувати в таблиці (без границь, вирівнювання зліва, обтікання навкруги), мінімальна товщина ліній на зображенні 1,2 пт. Кожний рисунок має бути підписаний знизу (Times New Roman, 12 пт, в центрі, інтервал до та після підпису під рисунком 5 пт. — стиль «Рисунок»). Написи на рисунку виконуються шрифтом розміром 12 пт. 

Список літератури оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, зразок оформлення доступний для скачування на сайті конференції, та повинен складатися тільки з тих джерел, посилання на які є в тексті документу.

Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог не приймаються для розміщення та подальшої публікації. Таким чином, дотримання вимог викладених в даному документі дозволить уникнути тривалого листування з представниками організаційного комітету.