Інформація для авторів

Вимоги до оформлення матеріалів. Приймаються матеріали останніх досліджень, які відповідають тематиці конференції, містять результати власних досліджень автора та раніше не друкувалися. Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції.

Матеріали для публікації подаються на аркушах формату А4, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman кегль 14, мова українська та англійська, всі береги – 2см. У лівому верхньому куті подається номер УДК. У правому верхньому куті подаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи та посади). Нижче по центру наводиться назва статті, основний текст і  література з посиланнями у тексті. 

Структура тексту повинна включати наступні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз досліджень і публікації останніх років; невирішені частини загальної проблеми, мета (цілі); основні результати дослідження; висновки і перспективи подальших розробок, література за ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання.  Загальні положення та правила складання / Національний стандарт. Посилання на літературні джерела в тексті тез матеріалів конференції позначаються як виноски квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому, наприклад: [2, с. 291]., а в матеріалах до монографії як виноски знизу сторінки з наскрізною нумерацією.

Назва файлів має бути підписана відповідно до прізвища учасника конференції (наприклад, Шевченко_Тези; Шевченко_Заявка; Шевченко_Квитанція; Шевченко_Рецензія.)

Приклад:

Іванов Іван Іванович 
д.держ.упр., доцент 
кафедри публічного управління 
та адміністрування 
Маріупольського державного університету

 

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Організаційний внесок:

Обсяги матеріалів

Вартість, грн.

 

публікація тез у збірнику матеріалів конференції

 

2-3 сторінки

200 грн.

підрозділу у міжнародній колективній монографії  «Public Administration for Sustainable Development: Rebuilding  and Development » з міжнародним  ISBN

публікація у науковому журналі «Вісник МДУ» Маріупольського державного університету

(Серія «Економіка», Серія «Право», Серія «Історія. Політологія», Серія «Філософія, культурологія, соціологія»)

публікація матеріалів у виданнях партнерів конференції:

публікація у науковому журналі MIND (Польща) https://mindjournal.wseh.pl/

публікація в науковому журналі «Economistі» (Грузія) http://ekonomisti.tsu.ge/

публікація у науковому журналі «Europska veda/European science» (Словаччина) http://www.european-science.sk/

10-15 сторінок

на умовах видання

 

Вартість сертифіката про участь у конференції в електронному форматі оплачується додатково за потребою - 50 грн.