Бібліотеки в епоху інформатизації

Abstract

УДК 021.1-028.27

Савік Кирило Олегович,
студент 3 курсу
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
кафедри інформаційної діяльності
Маріупольський державний університет
k.savik@mdu.in.ua

Бібліотеки в епоху інформатизації

Перехід до інформаційного суспільства визначається підвищенням ролі інформації і
знань, збільшенням числа людей, охоплених інформаційними комунікаціями, та задіяних у
виробництві інформаційних продуктів і послуг. Процес формування глобального
інформаційного простору зумовлює також потребу отримання доступу до світових
інформаційних ресурсів.
Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності відповідно до рівня розвитку
інформаційного суспільства передбачає створення інформаційно-аналітичних систем у всіх
сферах та напрямах, які використовуються для вирішення завдань та покращення обробки
інформації. Застосування сучасних інформаційних технологій є ключовим завданням, адже
вони гарантують вільний доступ до необхідної інформації для прийняття ефективних
управлінських рішень, дозволяють збільшити обсяги використовуваних ресурсів, а також
розширити можливості аналітичної обробки даних.
Бібліотеки завжди відігравали значну роль у збереженні та поширенні знань. Завдяки
комп'ютерам та можливостям мережі Інтернет їх функції стали ще більш різноплановими та
актуальними. В нинішніх реаліях посилюється загальносуспільне значення інформатизації,
що відбувається на основі науково-технічного прогресу й активного впровадження
інноваційних технологій. Глобальна цифровізація зумовила не лише новий рівень розвитку
людства, а й спричинила численні проблеми, від розв'язання яких залежить подальший
генезис інформаційного суспільства.
Автоматизація бібліотечних процесів та використання баз даних стали ключовими
інструментами, які покращили якість обслуговування користувачів та управління
бібліотечними ресурсами. Внаслідок цього бібліотеки перетворилися на більш ефективні та
динамічні установи.
На думку І. Рудь, одне з основних завдань роботи сучасних бібліотек полягає у
підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів. Тому аналітичні підрозділи бібліотечних
установ надають інформаційну підтримку державним органам та органам місцевого
самоврядування. Це включає виконання їх запитів, організацію ефективного інформаційного
обслуговування з використанням сучасних інформаційних послуг на базі автоматизації та
надання поточної оперативної та ретроспективної інформації муніципальним службовцям та
керівникам органів місцевої влади у вигляді інформаційних довідок, інформаційних оглядів,
послуг з реферування і не лише.
Якість інформаційних послуг є важливою умовою діяльності сучасних інформаційних
агентств і бібліотек. Для автоматизації їх роботи активно застосовується програма «Астра».
Це популярна інформаційна бібліотечна система, яка надає можливості для ефективного
управління бібліотечними ресурсами та обслуговування користувачів. Загалом вона спрощує

та оптимізує управління бібліотечними ресурсами, робить їх більш доступними та полегшує
роботу бібліотекарів. Програма виконує такі функції:
1) здійснення каталогізацію (створення каталогів для книг, аудіокниг, журналів,
фільмів та інших ресурсів);
2) управління інвентаризацією (ведення обліку фізичних примірників книг та
інших матеріалів);
3) провадження автоматизація технологічних процесів (допомога в автоматизації
різних аспектів функціонування бібліотеки, включаючи каталогізацію, облік примірників,
реєстрацію користувачів, видачу та повернення книг, тобто, полегшення рутинних завдань
бібліотекарів);
4) зберігання та ведення обліку інформації (збереження та оновлення інформації
про свої ресурси, включаючи книги, журнали, аудіо книги тощо);
5) замовлення ресурсів (дозволяє користувачам шукати та замовляти потрібну
літературу в бібліотеці);
6) ведення статистики (підготовка статистичних звітів та здійснення аналізу
роботи бібліотеки з питань використання популярних ресурсів, читацьких потреб та ін.); 7.
7) робота з електронними ресурсами (програма може бути інтегрована з
електронними каталогами та базами даних);
8) контроль безпеки (допомагає контролювати безпеку у процесі обслуговування
користувачів та видачі примірників).
Потрібно зазначити, що електронні бібліотеки також займають чільне місце у
сучасному інформаційному суспільстві. Вони дозволяють читачам користуватися
документами з обмеженим доступом (наприклад, рідкісними книгами, дисертаційними
дослідженнями, архівними матеріалами, які відсутні у переважній більшості інших
бібліотек); надають доступ до інформації, що наявна тільки в електронній формі;
пропонують якісні можливості щодо опрацювання електронних документів, чималих за
обсягом; забезпечують читачів повнотекстовими базами даних, наприклад у режимі
теледоступу. Електронні бібліотеки активно сприяють науковим дослідженням та освіті.
Отже, можна зробити висновок, що в умовах формування інформаційного суспільства
діяльність бібліотечних установ набуває нового значення, розширюється та
урізноманітнюється спектр їхніх функцій на основі прогресивних технологій.

Список літератури

1. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. Київ, 2014.
417 с.
2. Медведєва В. Актуальність інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у
сучасних умовах. Вісник Книжкової палати. 2021. № 4. С. 31–35.
3. Палій С. Інформаційно-аналітична діяльність у контексті розвитку
інформаційного суспільства. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2022.
№ 3. С. 75–80.
4. Рудь І. Оптимізація діяльності інформаційно-аналітичних відділів бібліотек.
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 2014. № 39. С.
363–372.

Keywords (in English)
Author (co-authors)
First name Last name Institutional affiliation E-mail Phone number ORCID ID Institution address Author contribution(s)
Kirilo
Savik
Mariupol State University
ksavik40@gmail.com
Preobrazhenskaya street, 6/4, Kyiv, 02000
Investigation
Manuscript file