Інформація для авторів

Вимоги до оформлення тез

 1. Тези подаються у форматі А4 комп’ютерного тексту (файл типу “Microsoft Word 2003”) (*.doc).
  • Поля: ліве – 2,5 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, праве – 2,0 см.
  • Абзац: – 1,5 см. 
  • Шрифт: Times New Roman, розмір шрифту 14.
  • Міжрядковий інтервал – 1,5.
  • Мова – українська, англійська.

Список літератури подається в кінці тез підназвою ЛІТЕРАТУРА (нумерувати джерела за абеткою). Література оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Кількість використаних джерел повинна бути не більше 5. Посилання на літературу в тексті робляться у квадратних дужках (перша цифра означає позицію цитованого видання у списку літератури, друга – сторінку) [2, с. 10]. 

Наприклад: 1. Овсянніков О.С. Комп'ютерне середовище науково-дослідної роботи студентів. Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : ДДПУ, 2019. №9(176). С. 107-111.

 

Приклад оформлення:

НАЗВА ТЕЗ

(напівжирним, усі великі літери, посередині)
(автор (и), науковий ступінь, вчене звання, посада)
Назва організації, місто

Наприклад:

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙН-ДОШОК ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(ДерябінаЮ.С., Кравченко Н.В. канд. ф.-м. н., доцент)
БДПУ, м. Бердянськ

 

ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ.

 

ЛІТЕРАТУРА